Obama to speak at White House shortly

0
22

AP () ? ? Obama to speak at White House shortly