Obama to speak at White House shortly

AP () ? ? Obama to speak at White House shortly